Statut

pobierz w pliku

STATUT STOWARZYSZENIA
Beskidzka Inicjatywa LokalnaBielsko-Biała 25.01.2007 r.

_________________

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Nazwa Stowarzyszenia

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Beskidzka Inicjatywa Lokalna”.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „BIL” oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Nazwa i znak stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

5. Stowarzyszenie „BIL” w dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

§2
Teren działania i siedziba Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami RP.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała (woj. śląskie).

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§3

1. Celami Stowarzyszenia są:

  – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
  – zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,
  – działalność charytatywna,
  – podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  – działalność na rzecz mniejszości narodowych,
  – ochrona i promocja zdrowia,
  – działania na rzecz niepełnosprawnych,
  – promocja na zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  – upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  – rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  – wspomaganie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  – rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
  – rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  – ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  – upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
  – upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  – ratownictwo i ochrony ludności,
  – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  – upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  – działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  – promocja i organizacja wolontariatu,
  – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności,
  – promocja idei partnerstwa i porozumień lokalnych w regionie działających na rzecz rozwoju i zatrudnienia,
  – promocja integracji z Unią Europejską,
  – pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE dla realizacji celów statutowych
  – Stowarzyszenia i rozwoju regionu,
  – pomoc w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych dla gmin, powiatów, organizacji
  – pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw,
  – promocja i rozwój turystyki regionalnej,
  – działalność edukacyjno-szkoleniowa
  – działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych,
  – szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  – świadczenie usług informacyjno – doradczych dla sektora MSP w zakresie zewnętrznego finansowania rozwoju firm, zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, zasobów ludzkich i innowacji,
  – organizowanie przedsięwzięć promocyjnych,
  – organizowanie pracy dla wolontariuszy,
  – wspieranie przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich konkurencyjności,
  – realizowanie programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości, poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz pomocy dla osób bezrobotnych,
  – współpraca z innymi krajami poprzez tworzenie sieci informacyjnej i wymianę doświadczeń ,
  – współpraca z wyższymi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi,
  – współpraca z innymi jednostkami realizującymi cele zbieżne z celami statutowymi, Stowarzyszenia,
  – udzielanie pomocy prawnej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  – aktywną współpracę z organami administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i aktów wykonawczych do nich i inne podmioty oraz jednostki organizacyjne,
  – aktywną pomoc dla bezrobotnych i zwalnianych pracowników w uzyskaniu zatrudnienia lub w samozatrudnieniu, działalność oświatową, kulturową, kultury fizycznej i sportu,
  – działalność edukacyjno-szkoleniową,
  – działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
  – działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych,
  – działalność w zakresie dobroczynności i pożytku publicznego,
  – działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  – działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  – szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  – świadczenie usług informacyjno – doradczych dla sektora MSP w zakresie zewnętrznego finansowania rozwoju firm, zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, zasobów ludzkich i innowacji,
  – organizowanie przedsięwzięć promocyjnych,
  – organizowanie pracy dla wolontariuszy,
  – wspieranie przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich konkurencyjności,
  – realizowanie programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości, poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz pomocy dla osób bezrobotnych,
  – współpracę z innymi krajami poprzez tworzenie sieci informacyjnej i wymianę doświadczeń ,
  – współpracę z wyższymi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi,
  – współpracę z innymi jednostkami realizującymi cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  – inne działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:

  1. 63.30 Działalność związana z turystyką
  2. 72 Informatyka
  3. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  4. 74.40.Z Reklama
  5. 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  6. 74.87 Działalność komercyjna pozostała
  7. 75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
  8. 80 Edukacja
  9. 85.14.Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
  10. 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  11. 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
  4. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:

  1. 74.11.Z Działalność prawnicza
  2. 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
  3. 85.3 Opieka wychowawcza i społeczna
  5. Cele statutowe mogą być realizowane przez działalność charytatywną, jak i poprzez działalność nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego.
  6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
  7. Przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z Partnerami. Współpracę regulować będzie odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§4

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy akceptują cele Stowarzyszenia i zamierzają je w ramach Stowarzyszenia realizować.

2. Członkostwo powstaje na podstawie rekomendacji dla kandydata, przedstawionej przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, z dniem odbycia głosowania tajnego w obecności 50% + 1 członków zwyczajnych stowarzyszenia uczestniczących w zebraniu.

3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

  · członków zwyczajnych
  · członków honorowych.

4. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

  a) Przyczyną utraty członkostwa może być:
  – powtarzająca się nieobecność członka na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez podania przyczyn nieobecności,
  – działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  – nieuzasadnione niepłacenie składek członkowskich w okresie 6 miesięcy.
  – utrata członkostwa następuje także w wyniku pisemnej rezygnacji członka skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia.
  b) W innych przypadkach, nie wyszczególnionych w pkt.4 utrata członkostwa może nastąpić na skutek Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

  – czynnego i biernego prawa wyborczego,
  – zgłaszania wszelkich uwag i propozycji zarówno, Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  – uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  – tworzenia zespołów, jako podstawowych jednostek organizacyjnych tworzonych przez członków Stowarzyszenia.

6. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

7. Osoby prawne i fizyczne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura i władze stowarzyszenia
§5

1. Władzami Stowarzyszenia są:

  – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  – Zarząd Stowarzyszenia,
  – Komisja Rewizyjna.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku w terminie do 31 maja.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez:
– Zarząd lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
lub na wniosek 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Zwołanie Walnego Zebrania wymaga pisemnego powiadomienia członków Stowarzyszenia o terminie Zebrania i jego programie na co najmniej 14 dni przed obradami. Do ważności uchwał Zebrania w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50%+1 członków Stowarzyszenia (za wyjątkiem uchwały przewidzianej w § 9 punkt 2 statutu). Drugi termin może być ustalony na 1 godzinę później po terminie pierwszym. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na ilość obecnych.

5. Uchwały zapadają (zarówno w pierwszym jak i drugim terminie) zwykłą większością głosów.

6. Walne Zebranie Członków może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, także w sprawach nie objętych programem Zebrania.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  · uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  · rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  · udzielanie prawno-finansowych pełnomocnictw członkom Zarządu,
  · udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  · udzielanie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej,
  · podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa,
  · wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
  · uchwalanie zmian Statutu,
  · podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  · rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach personalnych,
  · rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

8. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres 4 lat. W skład Zarządu wchodzi 3- 7 członków. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej trzech pozostali członkowie Zarządu zgłaszają do Komisji Rewizyjnej potrzebę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest w takim przypadku do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

9. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

  · podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami,
  · zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  · realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  · informowanie członków o swojej działalności,
  · przygotowanie propozycji programu działania Stowarzyszenia i przedkładanie go Walnemu Zebraniu w cyklu lub okresach wyznaczonych uchwałą Walnego Zebrania,
  · prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

  – zatrudnianie za wynagrodzeniem pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, w tym księgowej,
  – podejmowanie decyzji w sprawie organizowania szkoleń, doradztwa, konferencji, itp.,
  – podejmowanie decyzji o formach działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
  – prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia (merytorycznej i finansowej).
  – określanie zasad wykorzystania środków finansowych uzyskanych z działalności gospodarczej, szkoleniowej i innej prowadzonej zgodnie ze statutem,
  – zatwierdzanie wydatków i bilansu

10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalać regulamin pracy Zarządu.

12. Organizacja posiada organ kontroli wewnętrznej odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru o nazwie Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Jest ona powoływana uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres 4 lat. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 członków. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej trzech pozostali członkowie Komisji zgłaszają Zarządowi potrzebę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Zarząd w takim przypadku zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  – zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku, gdy Zarząd nie jest w stanie zwołać Zebrania ze względu na niekompletność składu Zarządu lub w przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną poważnych nieprawidłowości w pracy Zarządu,
  – dokonywanie kontroli pracy Zarządu i przedkładanie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
  – dokonywanie kontroli finansowej i merytorycznej działalności Stowarzyszenia, opiniowanie corocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu i powinni być każdorazowo o nich powiadamiani. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.

13. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym i w obecności co najmniej 50%+1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba kandydatów w wyborach jest nieograniczona i głosowanie odbywa się na każdego kandydata z osobna.

14. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo powoływania z własnej inicjatywy zespołów roboczych działających za wynagrodzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Powoływanie wyżej wymienionych zespołów roboczych wymaga akceptacji co najmniej 3 członków Zarządu.

15. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

16. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:

  – pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
  – być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
  – otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

§6
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie w sprawach niemajątkowych jest reprezentowane przez Zarząd lub osobę wyznaczoną przez Zarząd.

2. Do zaciągania zobowiązań finansowych i składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek i źródła finansowania działalności stowarzyszenia

§7

1. Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Na podstawie uchwały walnego zebrania stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych.

3. Członkom Stowarzyszenia, pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi” nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z celu statutowego Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

7. Cały dochód stowarzyszenia wykorzystywany jest do realizacji celów statutowych

§ 8

1. Dla realizacji celów Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz ze składek członkowskich.

2. Składki członkowskie są obowiązkowe, a ich wysokość określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Nadzór nad działalnością gospodarczą i finansowa sprawuje Komisja Rewizyjna.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 9

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.